Привет, незнакомец!

Похоже, вы здесь новенький. Чтобы принять участие, нажмите одну из кнопок ниже!

Смарт-контракт на Solidity: Частина 9 — ICO — додаємо бонуси інвесторам

отредактировано December 2017 Раздел: Смарт Контракты

Серія уроків була взята з сайту inaword.ru

Минулого уроку ми додали до нашого ICO випуск токенів для засновників та на баунті програми. Для повноцінного ICO нам залишилося тільки додати бонуси для інвесторів.

Що таке бонуси для інвесторів і нащо вони потрібні.

Бонуси – це винагорода у вигляді додаткових токенів для інвесторів, які раніше всіх купили наші токени. Такий підхід сильно мотивує інвесторів вкладати пораніше і побільше. Наприклад, якщо інвестор вкладе в наш проект в перші два дні з початку ICO, то ми можемо йому випустити на 25% більше токенів до тих, які він вже купив.

Ось так виглядає програма бонусів для Polybius ICO.

Вартість одного PLBT(назва токена Polybius) була 10$. Таким чином, якщо б ви купили один токен в перший день, то отримали б ще 2.5 безкоштовно.

А ось так виглядала програма бонусів у TenX ICO.

Додаємо бонуси в ICO

Нехай наша програма бонусів ділиться на чотири періоди ICO.

 1. Перша чверть +25%
 2. Друга чверть +10%
 3. Третя чверть +5%
 4. Четверта без бонусів

Тоді якщо tokens – кількість куплених інвесторами токенів, start – дата початку ICO, а period – кількість ICO в днях, то наш код розрахунку бонусних токенів буде виглядати так:

uint bonusTokens = 0;
if(now < start + (period * 1 days).div(4)) {
 bonusTokens = tokens.div(4);
} else if(now >= start + (period * 1 days).div(4) && now < start + (period * 1 days).div(4).mul(2)) {
 bonusTokens = tokens.div(10);
} else if(now >= start + (period * 1 days).div(4).mul(2) && now start + < (period * 1 days).div(4).mul(3)) {
 bonusTokens = tokens.div(20);
}

Залишилося тільки виправити функцію продажу токенів createTokens так, щоб бонусні токени додавалися до куплених:

function createTokens() isUnderHardCap saleIsOn payable {
    multisig.transfer(msg.value);
    uint tokens = rate.mul(msg.value).div(1 ether);
    uint bonusTokens = 0;
    if(now < start + (period * 1 days).div(4)) {
     bonusTokens = tokens.div(4);
    } else if(now >= start + (period * 1 days).div(4) && now < start + (period * 1 days).div(4).mul(2)) {
     bonusTokens = tokens.div(10);
    } else if(now >= start + (period * 1 days).div(4).mul(2) && now < start + (period * 1 days).div(4).mul(3)) {
     bonusTokens = tokens.div(20);
    }
    tokens += bonusTokens;
    token.mint(msg.sender, tokens);
}

Чудово, тепер повністю код нашого ICO виглядає так:

pragma solidity ^0.4.15;

/**
 * @title ERC20Basic
 * @dev Simpler version of ERC20 interface
 * @dev see https://github.com/ethereum/EIPs/issues/179
 */
contract ERC20Basic {
 uint256 public totalSupply;
 function balanceOf(address who) constant returns (uint256);
 function transfer(address to, uint256 value) returns (bool);
 event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
}

/**
 * @title ERC20 interface
 * @dev see https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20
 */
contract ERC20 is ERC20Basic {
 function allowance(address owner, address spender) constant returns (uint256);
 function transferFrom(address from, address to, uint256 value) returns (bool);
 function approve(address spender, uint256 value) returns (bool);
 event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
}

/**
 * @title SafeMath
 * @dev Math operations with safety checks that throw on error
 */
library SafeMath {

 function mul(uint256 a, uint256 b) internal constant returns (uint256) {
  uint256 c = a * b;
  assert(a == 0 || c / a == b);
  return c;
 }

 function div(uint256 a, uint256 b) internal constant returns (uint256) {
  // assert(b > 0); // Solidity automatically throws when dividing by 0
  uint256 c = a / b;
  // assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this doesn't hold
  return c;
 }

 function sub(uint256 a, uint256 b) internal constant returns (uint256) {
  assert(b <= a);
  return a - b;
 }

 function add(uint256 a, uint256 b) internal constant returns (uint256) {
  uint256 c = a + b;
  assert(c >= a);
  return c;
 }

}

/**
 * @title Basic token
 * @dev Basic version of StandardToken, with no allowances. 
 */
contract BasicToken is ERC20Basic {

 using SafeMath for uint256;

 mapping(address => uint256) balances;

 /**
 * @dev transfer token for a specified address
 * @param _to The address to transfer to.
 * @param _value The amount to be transferred.
 */
 function transfer(address _to, uint256 _value) returns (bool) {
  balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value);
  balances[_to] = balances[_to].add(_value);
  Transfer(msg.sender, _to, _value);
  return true;
 }

 /**
 * @dev Gets the balance of the specified address.
 * @param _owner The address to query the the balance of. 
 * @return An uint256 representing the amount owned by the passed address.
 */
 function balanceOf(address _owner) constant returns (uint256 balance) {
  return balances[_owner];
 }

}

/**
 * @title Standard ERC20 token
 *
 * @dev Implementation of the basic standard token.
 * @dev https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20
 * @dev Based on code by FirstBlood: https://github.com/Firstbloodio/token/blob/master/smart_contract/FirstBloodToken.sol
 */
contract StandardToken is ERC20, BasicToken {

 mapping (address => mapping (address => uint256)) allowed;

 /**
  * @dev Transfer tokens from one address to another
  * @param _from address The address which you want to send tokens from
  * @param _to address The address which you want to transfer to
  * @param _value uint256 the amout of tokens to be transfered
  */
 function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) returns (bool) {
  var _allowance = allowed[_from][msg.sender];

  // Check is not needed because sub(_allowance, _value) will already throw if this condition is not met
  // require (_value <= _allowance);

  balances[_to] = balances[_to].add(_value);
  balances[_from] = balances[_from].sub(_value);
  allowed[_from][msg.sender] = _allowance.sub(_value);
  Transfer(_from, _to, _value);
  return true;
 }

 /**
  * @dev Aprove the passed address to spend the specified amount of tokens on behalf of msg.sender.
  * @param _spender The address which will spend the funds.
  * @param _value The amount of tokens to be spent.
  */
 function approve(address _spender, uint256 _value) returns (bool) {

  // To change the approve amount you first have to reduce the addresses`
  // allowance to zero by calling `approve(_spender, 0)` if it is not
  // already 0 to mitigate the race condition described here:
  // https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20#issuecomment-263524729
  require((_value == 0) || (allowed[msg.sender][_spender] == 0));

  allowed[msg.sender][_spender] = _value;
  Approval(msg.sender, _spender, _value);
  return true;
 }

 /**
  * @dev Function to check the amount of tokens that an owner allowed to a spender.
  * @param _owner address The address which owns the funds.
  * @param _spender address The address which will spend the funds.
  * @return A uint256 specifing the amount of tokens still available for the spender.
  */
 function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint256 remaining) {
  return allowed[_owner][_spender];
 }

}

/**
 * @title Ownable
 * @dev The Ownable contract has an owner address, and provides basic authorization control
 * functions, this simplifies the implementation of "user permissions".
 */
contract Ownable {

 address public owner;

 /**
  * @dev The Ownable constructor sets the original `owner` of the contract to the sender
  * account.
  */
 function Ownable() {
  owner = msg.sender;
 }

 /**
  * @dev Throws if called by any account other than the owner.
  */
 modifier onlyOwner() {
  require(msg.sender == owner);
  _;
 }

 /**
  * @dev Allows the current owner to transfer control of the contract to a newOwner.
  * @param newOwner The address to transfer ownership to.
  */
 function transferOwnership(address newOwner) onlyOwner {
  require(newOwner != address(0));   
  owner = newOwner;
 }

}

/**
 * @title Mintable token
 * @dev Simple ERC20 Token example, with mintable token creation
 * @dev Issue: * https://github.com/OpenZeppelin/zeppelin-solidity/issues/120
 * Based on code by TokenMarketNet: https://github.com/TokenMarketNet/ico/blob/master/contracts/MintableToken.sol
 */

contract MintableToken is StandardToken, Ownable {

 event Mint(address indexed to, uint256 amount);

 event MintFinished();

 bool public mintingFinished = false;

 modifier canMint() {
  require(!mintingFinished);
  _;
 }

 /**
  * @dev Function to mint tokens
  * @param _to The address that will recieve the minted tokens.
  * @param _amount The amount of tokens to mint.
  * @return A boolean that indicates if the operation was successful.
  */
 function mint(address _to, uint256 _amount) onlyOwner canMint returns (bool) {
  totalSupply = totalSupply.add(_amount);
  balances[_to] = balances[_to].add(_amount);
  Mint(_to, _amount);
  return true;
 }

 /**
  * @dev Function to stop minting new tokens.
  * @return True if the operation was successful.
  */
 function finishMinting() onlyOwner returns (bool) {
  mintingFinished = true;
  MintFinished();
  return true;
 }

}

contract SimpleTokenCoin is MintableToken {

  string public constant name = "Simple Coint Token";

  string public constant symbol = "SCT";

  uint32 public constant decimals = 18;

}


contract Crowdsale is Ownable {

  using SafeMath for uint;

  address multisig;

  uint restrictedPercent;

  address restricted;

  SimpleTokenCoin public token = new SimpleTokenCoin();

  uint start;

  uint period;

  uint hardcap;

  uint rate;

  function Crowdsale() {
  multisig = 0xEA15Adb66DC92a4BbCcC8Bf32fd25E2e86a2A770;
  restricted = 0xb3eD172CC64839FB0C0Aa06aa129f402e994e7De;
  restrictedPercent = 40;
  rate = 100000000000000000000;
  start = 1500379200;
  period = 28;
    hardcap = 10000000000000000000000;
  }

  modifier saleIsOn() {
    require(now > start && now < start + period * 1 days);
    _;
  }

  modifier isUnderHardCap() {
    require(multisig.balance <= hardcap);
    _;
  }

  function finishMinting() public onlyOwner {
  uint issuedTokenSupply = token.totalSupply();
  uint restrictedTokens = issuedTokenSupply.mul(restrictedPercent).div(100 - restrictedPercent);
  token.mint(restricted, restrictedTokens);
    token.finishMinting();
  }

  function createTokens() isUnderHardCap saleIsOn payable {
    multisig.transfer(msg.value);
    uint tokens = rate.mul(msg.value).div(1 ether);
    uint bonusTokens = 0;
    if(now < start + (period * 1 days).div(4)) {
     bonusTokens = tokens.div(4);
    } else if(now >= start + (period * 1 days).div(4) && now < start + (period * 1 days).div(4).mul(2)) {
     bonusTokens = tokens.div(10);
    } else if(now >= start + (period * 1 days).div(4).mul(2) && now < start + (period * 1 days).div(4).mul(3)) {
     bonusTokens = tokens.div(20);
    }
    tokens += bonusTokens;
    token.mint(msg.sender, tokens);
  }

  function() external payable {
    createTokens();
  }

}

Якщо ви подивитися ще раз на бонусну програму Polybius та TenX, то побачите що вони вказують періоди бонусів в днях. А в нас вони вказані в математичних термінах – в чвертях. Інвестору приємніше коли написано все людською мовою – тобто в днях. Тому вашим домашнім завданням буде перекласти рахунки в дні.

В цьому уроці ми ввели бонусну програму для інвесторів, що дозволить нам мотивувати інвестора вкласти більше та швидше. Тепер наш ICO повноцінний!

Продовження читати тут.

Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.